29 می 2018

کلاس آموزشی فن بیان و سخنوری

در کلاس آموزشی فن بیان اساطیر ایران، مهارت های سخنوری و سخنرانی تان را بهبود ببخشید.

کلاس آموزشی فن بیان و سخنوری

در کلاس آموزشی فن بیان اساطیر ایران، مهارت های سخنوری و سخنرانی تان را بهبود ببخشید.
سخنوری، در گرو داشتن قدرت کافی فن بیان و توان مدیریت درست کلام و نداشتن استرس و اضطراب در هنگام صحبت کردن است.
فن بیان سخنوری، به آموزش های درست مجموعه ای از مهارت ها و تکنیکها نیاز دارد که لازم است با حضور در کلاس های معتبر آموزشی، آن ها را دریافت کرده و به کار بگیرید.

محمد عبدی

نظرات