3 سپتامبر 2018

صحبت در جمع ۲

پیام شما فقط یکی از مواردیست که در طول سخنرانی توجه مخاطب را به خودش جلب می کند. قسمت دیگر خود شما هستید. مخصوصاً ابزارهای کمکی دیداری که شما مهیا می کنید.

ابزارهای دیداری شما: آنچه که حضار می بینند.

پیام شما فقط یکی از مواردیست که در طول سخنرانی توجه مخاطب را به خودش جلب می کند. قسمت دیگر خود شما هستید. مخصوصاً ابزارهای کمکی دیداری که شما مهیا می کنید.

نحوه ارائه شما تصویری را در ذهن مخاطب ایجاد می کند. در ذهن مخاطب آنچه را که او می بیند با آنچه که می شنود به یک اندازه تأثیرگذار است. همچنین مخاطب وقتی که با شما گذرانده است را ارزیابی می کند.

اجازه دهید به انواع ابزارهای کمکی دیداری نگاهی بیندازیم و ببینید که مخاطبان شما برخی چیزهایی که ممکن است دیده باشند را چگونه تفسیر می کنند.

تماس چشمی

آنچه که مخاطب می بیند: شما به جای اینکه به حضار نگاه کنید، به یادداشتها یا اسلایدهایتان نگاه می کنید. به یک نقطه روی سر آنها نگاه می کنید. مرتباً چشمهایتان را از یک سمت به سمت دیگر می برید. مثل اینکه که در یک مسابقه تنیس هستید.

آنچه که مخاطب تفسیر می کند: عدم آمادگی یا عدم توجه در ارتباط برقرار کردن با آنها.

آنچه که باید انجام دهید: ازینکه آنجا هستید حس اشتیاق و اعتماد به نفس داشته باشید. در هر نوبت ارتباط چشمی خود را ۳ تا ۵ ثانیه حفظ کنید و سپس به سراغ نفر بعدی بروید. مرتباً سخنرانی در ذهن خود تمرین کنید. به اندازه کافی آمادگی داشته باشید. خیلی به نوشته ها یا اسلایدهایتان متکی نباشید.

حرکات دست

آنچه که مخاطب می بیند: دست در موهایتان می کشید، با عینک یا زیورآلات یا سبیل خود ور می روید. بازوانتان به پهلوانتان چسبیده و این ژست شما را بی عرضه و ضعیف نشان می دهد. زمانیکه دارید به نکته یا چیزی اشاره می کنید، پی در پی در هوا ضربه می زنید.

آنچه که مخاطب تفسیر می کند: عدم اعتماد به نفس– عدم کنترل.

آنچه که باید انجام دهید: از خودتان فیلم ویدئویی بگیرید تا تصویر درستی از آنچه که باید با دستانتان انجام دهید، بدست آورید. عمداً حرکات مختلفی را با هر دو دستتان اجرا کنید تا بهترین حالت را برای اشاره هایتان انتخاب کنید.

طرز ایستادن/حرکت

آنچه که مخاطب می بیند: قوز کرده اید. مرتباً وزنتان را از یک پا به پای دیگر انتقال می دهید. یک پا را به پشت قوزک پای دیگر قلاب می کنید. مدام قدم می زنید یا در یک نقطه ثابت ایستاده اید.

آنچه که مخاطب تفسیر می کند: عصبی- عدم اعتماد به نفس و عدم راحتی در وضعیت بدنتان.

آنچه که باید انجام دهید: راست بایستید در حالیکه شانه هایتان به سمت عقب است. حواستان به حرکت پاهایتان باشد.(از روی فیلم ویدئویی که گرفته اید یا از کسی بخواهید تا شما را مشاهده کند.). ترجیحاً هدفمند حرکت کنید نه بی هدف و تصادفی.

حالت صورت

 آنچه که مخاطب می بیند: اخم می کنید. قیافه در هم می کشید. به نقطه ای خیره ای می شوید. وقتی کسی اظهارنظری می کند که شما مخالف آن هستید پوزخند می زنید. وقتی کسی سؤالی می پرسد خودتان را خسته نشان می دهید.  

آنچه که مخاطب تفسیر می کند: غیر حرفه ای- متکبر.

آنچه که باید انجام دهید: از خودتان فیلم ویدئویی بگیرید انگار درحال صحبت کردن برای گروهی هستید. اینطوری نسبت به حالات چهره تان آگاه می شوید. اطمینان حاصل کنید که حالت صورتتان آنچه را که می گویید را تأیید می کند. اگر در قسمتی از سخنرانی تان هیجان زده هستید یا اشتیاق دارید، احساستان را نشان دهید. اگر آزرده خاطر هستید آن را نشان ندهید. برای نشان دادن حس موافقت، اشتیاق و انسان دوستی تان، لبخند بزنید.

در طول سخنرانی به چشمان مخاطبان توجه کنید. به چیزهایی که آنها در زمان اجرای شما می بینند توجه کنید  و مطمئن شوید که این همان پیامی است که می خواهید انتقال دهید. آنوقت یقین داشته باشید که وسایل کمکی دیداری شما آسیبی به پیام شما نمی رساند. اما ترجیحاً آن را افزایش دهید.

رامین کاوه

شجاعت استفاده از خرد خودتان را داشته باشید

نظرات