8 می 2018

آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی

با آموزش صحیح فن بیان می توانید مهارتهای ارتباطی تان را ارتقا بخشیده و محبوب شوید.

آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی

با آموزش صحیح فن بیان می توانید مهارتهای ارتباطی تان را ارتقا بخشیده و محبوب شوید.
یکی از مسائل بسیار با اهمیتی که موجب می شود یک فرد در نظرمان قابل احترام و دوست داشتنی باشد یا از او خوشمان نیاید، نحوه برخوردی ست که در ارتباطاتشان با دیگران و خصوصاً خودمان، پیش می گیرد.
فن بیان و لحن برخورد با دیگران، در روابط بین فردی تاثیرگذار است و با آموزش درست و به کارگیری بجای آن می توانیم، نقشش را در شکل گیری شخصیت خوب در خودمان ببینیم.
گروه آموزشی ایران، مهارت های ویژه فن بیان را در قالب دوره های آموزش حضوری در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

محمد عبدی

نظرات